FUND

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku

FUNDACJA DZIEŁ SALEZJAŃSKICH W LUTOMIERSKU


KRS: 0000677896
Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001

Kim jesteśmy?
Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku została powołana przez Towarzystwo Salezjańskie, wspólnotę św. Franciszka Salezego w Lutomiersku celem wsparcia działań edukacyjno – wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku.
Zarejestrowana w sądzie ma wszelkie podstawy prawne do prowadzenia działalności statutowej.

Nasze cele
1. Działalność na rzecz dzieł salezjańskich w Lutomiersku.
2. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży oraz działań opiekuńczo-wychowawczych.
4. Promocja i wspieranie artystycznych zamierzeń twórców kultury, w tym zwłaszcza muzyków współpracujących z fundacją.
5. Działalność na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego.
6. Wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego.
7. Wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działalność charytatywna.

Cele realizujemy poprzez:
1. promowanie i wspieranie dzieł salezjańskich w Lutomiersku, w tym prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Szkół Muzycznych i Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco”;
2. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego i wychowawczo-opiekuńczego dzieł salezjańskich w Lutomiersku;
3. organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, w tym koncertów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów;
4. współpraca z innymi podmiotami w zakresie opieki nad zabytkiem zespołu klasztornego w Lutomiersku;
5. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności naukowo-badawczej i informacyjnej w zakresie określonym celami Fundacji;
6. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, nut i płyt;
7. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności artystycznej twórców kultury, w tym muzyków współpracujących z Fundacją;
8. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej, w tym organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. współorganizowanie, pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego;
10. pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin oraz współorganizowanie tych inicjatyw;
11. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
12. tworzenie zaplecza materialno-finansowego oraz przestrzeni pracy dla wolontariatu;
13. organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz wychowanków dzieł salezjańskich i ich rodzin oraz środowiska lokalnego.

Wspomóż nas
Jako salezjanie poszukujemy rozwiązań prowadzących do umożliwienia pobierania nauki i wychowania w jak najszerszej grupie młodzieży.
Innym kierunkiem naszych działań będzie pomoc w unowocześnianiu zaplecza edukacyjnego Szkół Muzycznych i Ośrodka Młodzieżowego
Poszukujemy współpracowników, którzy poprzez propagowanie Fundacji w swoim środowisku lub wpłaty na konto fundacji przyczynią się skutecznie do pomocy młodemu człowiekowi.

Działania Fundacji Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na konto:

Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku
ul. Kopernika 3
95-083 Lutomiersk

Numer konta: 98 1600 1462 1830 3035 8000 0001